Hľadať produkt:
Pomoc / Hotline: +421 911 390 480
Menu
Kategorie      
Úvod Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky


upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávající Ing. Erikou Hanuliakovou, s místem výkonu podnikání Na Sihoti 1229/3, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO 46 909 362 (dále jen "provozovatelka" nebo "prodávající") uzavřené prostřednictvím systému elektronického obchodního domu www.mravcek.eu (dále jen "systém").

mail: info@mravcek.eu
telefon: +421 911 390 480
poštovní adresa: Mravček.eu, Na Sihoti 1229/3, 013 01 Teplička nad Váhom

 


Bankovní spojení: UniCredit Bank
Číslo účtu: 1287597004/1111
IBAN: SK66 1111 0000 0012 8759 7004
BIC / SWIFT: UNCRSKBX


Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č.: 041/ 7632 130 
fax č.: 041/ 7632 139


1. Zboží je možné vybírat prohlížením katalogu na těchto našich webových stránkách mravček.eu, s pomocí operátora na lince +421 911 390 480.

2. Při objednávání přes internet uveďte prosím následující údaje:

 •  Pokud nakupujete jako spotřebitel, tj jako fyzická osoba, která nejedná při uzavírání smlouvy na dálku v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání, uveďte jméno a příjmení, adresu. Současně uveďte Vaše telefonní číslo a e-mail.
 • Pokud nakupujete v souvislosti s Vaší podnikatelskou činností, uveďte také obchodní jméno, IČ, DIČ a místo podnikání nebo sídlo

3. Po odeslání objednávky bude Vaše objednávka zpracována a na Váš e-mail bude obratem doručeno potvrzení o přijetí objednávky. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že prodávající včas a řádně splnil své informační povinnosti podle ust. § 3 odst. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (dále jen jako "Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží"). Detaily objednávky a předpokládaný termín dodání zboží až ke kupujícímu s vámi dohodneme e-mailem. Na Vámi uvedenou e-mailovou adresu Vám budou v případě potřeby zasílány všechny další informace ohledně Vaší objednávky.
 
4. Prodávající je povinen splnit objednávku a dodat kupujícímu zboží ve lhůtě nejpozději do 30 dnů. Dodání zboží provádíme během pracovních dní od 9:00 - 18:00, o přesném dni expedice a dodání zboží vás budeme informovat e-mailem.

5. V případě, že zboží doručuje smluvní přepravce, dává kupující prodávajícímu právo předat dopravci nutné minimum osobních údajů pro bezproblémové doručení zboží (jméno, adresa, telefon).

6. Při přebírání zboží Vám doručíme daňový doklad s vyčíslením kupní ceny a DPH, který je zároveň dokladem o převzetí a zaplacení zboží v případě platby na dobírku. Zboží se považuje za převzatý kupujícím okamžikem, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba převezme všechny části objednaného zboží nebo se:

 1. zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí zboží, který byl dodán jako poslední,
 2. dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,
 3. zboží dodává opakovaně v určeném období okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.


7. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého ve smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících ze smlouvy nebo z důvodů vyšší moci, nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě určené těmito všeobecnými obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou zálohu za zboží dohodnutý ve smlouvě ve lhůtě do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy a to převodem na účet určený kupujícím.
 
8. Kupující je oprávněn i bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Kupující má právo v této lhůtě zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém "kamenném" obchodě. Odzkoušet však neznamená začít zboží používat a následně ho vrátit prodávajícímu. Kupující může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy u prodávajícího v listinné podobě nebo emailem na adrese info@mravcek.eu způsobem nevzbuzujícím pochybnosti, že došlo k odstoupení od smlouvy. Kupující může použít formulář pro odstoupení od smlouvy. Pokud se takto rozhodnete, zašlete nám spolu se zbožím Vámi podepsané písemné prohlášení o odstoupení od smlouvy s uvedením Vašeho jména a příjmení, Vaší adresy, čísla objednávky, data objednání a čísla účtu pro finanční vypořádání.

9. Pokud kupující odstoupí od smlouvy, ruší se od začátku i každá doplňková smlouva související se smlouvou, od které kupující odstoupil.

10. Zboží zašlete spolu s dokladem o koupi nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zpět poštou na adresu Ing. Erika Hanuliaková, Na Sihoti 1229/3, 013 01 Teplička nad Váhom. Kupující je odstoupením od smlouvy povinen doručit prodávajícímu zboží kompletní včetně kompletní dokumentace, nepoškozené, v originálním obalu a nepoužívaný. Doporučuje se zboží pojistit. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá. Po platném odstoupení od smlouvy prodávající vrátí kupujícímu všechny platby, které kupující prokazatelně uhradil v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží. Prodávající však není povinen uhradit kupujícímu dodatečné náklady, pokud si kupující zvolil jiný způsob doručení, jak je nejlevnější běžný způsob doručení nabízené prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil kupující, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízené prodávajícím. Platby budou kupujícímu vráceny do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy bude prodávajícímu doručeno oznámení kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy. Úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký kupující použil při platbě prodávajícímu, pokud kupující neuvedl jiný způsob úhrady v písemném prohlášení o odstoupení od smlouvy, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků.

11. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, který je použit a je poškozený nebo neúplný nebo hodnota předmětného zboží je snížena v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží, má prodávající vůči kupujícímu nárok na náhradu škody ve výši hodnoty opravy zboží a uvedení zboží do původního stavu resp. prodávající má právo požadovat od kupujícího proplacení snížení hodnoty zboží a kupující je o této skutečnosti vyrozuměn.

12. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, který je používán, poškozený nebo neúplný, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu hodnotu, o kterou se snížila hodnota zboží ve skutečné výši, náklady, které vznikly prodávajícímu v souvislosti s opravou zboží a jeho uvedením do původního stavu kalkulovány dle ceníku pro pozáruční servis zboží.

Kupující je povinen ve smyslu tohoto bodu všeobecných obchodních podmínek prodávajícímu uhradit náhrady nejvíce ve výši rozdílu mezi kupní cenou zboží a hodnotou zboží v době odstoupení od kupní smlouvy.

13. Prodávající se zavazuje vrátit kupujícímu cenu zaplacenou za příslušný zboží ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Prodávající není povinen vrátit kupujícímu cenu zaplacenou za příslušný zboží před tím, než mu bylo zboží od kupujícího spolu s příslušenstvím včetně dokumentace apod. doručeno nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží spolu s příslušenstvím včetně dokumentace apod. zpět prodávajícímu.

14. Při odstoupení od smlouvy kupující snáší přímé náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. Při odstoupení od smlouvy kupující snáší přímé náklady na vrácení zboží, který vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nelze rozumně stanovit předem. Podle dostupných informací je předpokládaný odhad těchto nákladů v závislosti na velikosti, hmotnosti zboží, vzdálenosti odkud se uskutečňuje vrácení zboží a od cen za které kupujícím vybraný přepravce poskytuje své služby ve výši od 50, - Kč do 4000, - Kč.

15. V případě, že kupující nesplní některou ze svých výše uvedených povinností podle těchto Všeobecných obchodních podmínek, odstoupení od smlouvy není platné a účinné a prodávající není povinen vrátit všechny prokazatelné platby podle těchto Všeobecných obchodních podmínek kupujícímu a zároveň má nárok na úhradu nákladů spojených s odesláním zboží zpět kupujícímu.

16. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy jejímž předmětem je

 1. prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků kupujícího, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho kupujícího,
 2. prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,
 3. prodej zboží, který může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím,
 4. prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen.

17. Kupní cena zboží Vám bude vždy potvrzena v upřesnění objednávky e-mailem. Kupující potvrzuje, že byl seznámen s tím, že součástí objednávky je povinnost zaplatit cenu.

18. Veškeré ceny za zboží a služby a všechny poplatky v internetovém obchodě jsou uváděny včetně DPH. Všechny akce platí do vyprodání zásob, pokud při konkrétním výrobku není uvedeno jinak.

19. Záruční podmínky jsou upraveny reklamačním řádem.

19.1 Obecná ustanovení a definice

 1. Tento reklamační řád byl zpracován dle Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov (dále jen "Zákon") a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "Zboží"), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen " Reklamace ").
 2. "Prodávající" je Ing. Erik Hanuliaková, s místem výkonu podnikání Belá 1003, 013 05 Belá, IČO 46 909 362.
 3. "Kupující" je:
  1. spotřebitel (osoba, která nakupuje zboží pro osobní potřebu nebo pro potřebu příslušníků své domácnosti) a
  2. fyzická a / nebo právnická osoba - podnikatel, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží.
 4. Fyzické a právnické osoby - podnikatelé berou na vědomí, že podmínky záruky (zejména záruční doba) mohou být odlišné od podmínek záruky pro spotřebitele a vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím - podnikatelům jsou upraveny obchodním zákoníkem.

19.2. Záruční podmínky

 1. Pokud Zboží vykazuje zjevné vady, tj zejména pokud je Zboží Kupujícímu předáno v porušeném transportním obalu, je Kupující oprávněn Zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění Prodávajícího nebo na vrácení kupní ceny podle zvolení Kupujícího.
 2. V případě, že se po převzetí Zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady Zboží, může Kupující uplatnit svou oprávněnou Reklamaci.
 3. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Zákona, činí tedy 24 měsíců, s výjimkami stanovenými Zákonem. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.
  V případě, že je reklamované zboží doručeno poštou nebo kurýrem, odpovědná osoba toto zboží převezme, zkontroluje zásilku, dokumentaci (fakturu, obal), rozhodující datum na lhůtu plynutí reklamace je datum přijetí od kurýra nebo poštovního doručovatele. Zboží zaslané na dobírku prodávající nepřebírá; doporučujeme zboží pojistit.
 4. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

19.3. Poučení o odpovědnosti prodávajícího za vady zboží

 1. Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má spotřebitel - kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Spotřebitel - kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo pokud se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady.
  Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit závadnou věc za nezávadnou, jestliže to spotřebiteli - kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.
 2. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má spotřebitel - kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva příslušejí spotřebiteli - kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však spotřebitel - kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má spotřebitel - kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.
 3. Prodávající poučil spotřebitele - kupujícího o jeho právech, které mu vyplývají z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod a. Tohoto článku) a právech, které mu vyplývají z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod b. Tohoto článku) tak, že umístil tento Reklamační řád na příslušné podstránce elektronického obchodu Prodávajícího a spotřebitel - kupující měl možnost si ho přečíst v době před odesláním objednávky.

19.4. Vyřízení reklamace

 

 1. Reklamace se uplatňuje poštou na poštovní adresu Ing. Eriky Hanuliakovej (viz kontakt).
  Společně se zbožím doporučujeme pro rychlejší vyřízení reklamace doložit doklad potvrzující koupi zboží (faktura) a vyplněný reklamačný list (pdf).


 2. V případě, že není možné uplatnit záruční opravu u jiného subjektu než u prodejce, zajistí záruční opravu prodejce. Prodejce v den přijetí reklamace vystaví kupujícímu doklad o přijetí reklamace zboží, ve kterém přesně označí vady zboží v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa. Po vyřízení reklamace prodejce informuje kupujícího formou dohodnutou s kupujícím.
 3. Dále je Kupující oprávněn vyžadovat záruční opravu v autorizovaných servisních střediscích, jejichž seznam je přiložen v dokumentaci ke Zboží, případně jej sdělí Prodávající na dotaz Kupujícího.
 4. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, v odůvodněných případech nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.
 5. V situaci, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu, koná Kupující tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného obalu, který Zboží dostatečně ochrání a vyhovuje nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly.
 6. V případě, že je reklamované zboží doručeno poštou nebo kurýrem, odpovědná osoba toto zboží převezme, zkontroluje zásilku, dokumentaci (fakturu, pokladní blok, obal), rozhodující datum na lhůtu plynutí reklamace je datum přijetí od kurýra nebo poštovního doručovatele.
 7. Odpovědná osoba plně odpovídá za sledování lhůty pro reklamaci vv souladu s příslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktování zákazníka o vyřízení reklamace v zákonem stanovené lhůtě formou e-mailu, SMS, resp. doporučeného dopisu.
 8. Servisní středisko po řádném vyřízení reklamace vyzve Kupujícího telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem dohodnutým s Kupujícím k převzetí opraveného Zboží a reklamačního protokolu, resp. bude po vzájemné dohodě zboží spolu s reklamačním protokolem doručen Kupujícímu formou doporučené zásilky.
 9. Při jakékoli návštěvě servisního technika u Kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez takovéhoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.
 10. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj zejména při:
  • porušení ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku nějaké jsou
  • používání zboží v podmínkách, které svými parametry neodpovídají parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží

19.5 Závěrečná ustanovení

 1. V případě jakékoli Reklamace Kupující Prodávajícího o uplatnění reklamace a dohodne se s ním na nejvhodnější formě reklamačního postupu. Prodávající s přihlédnutím k povaze reklamace nabídne Kupujícímu, aby jej navštívil servisní technik a opravu vad Zboží provedl na místě případné instalace, tj u Kupujícího nebo doporučí Zboží dopravit do servisního střediska.
 2. Tento reklamační řád nabývá účinnosti 20. 1. 2014. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.


20. Prodávající neodpovídá za opožděnou dodávku zboží zaviněnou kurýrní službou, případně udáním nesprávné adresy kupujícího. Kupující je povinen důkladně zkontrolovat zboží při jeho převzetí od přepravce / kurýra a potvrdit svým podpisem převzetí zboží na dokladu o převzetí zboží.

Reklamaci za případné nedodání zboží vinou kurýra nebo poškození zboží zaviněné kurýrní službou je nutné v takových případech použít přímo u pracovníka kurýrní služby. Poškozené zboží kupující od kurýra nepřevezme a poškození zboží kupující zaznamená do dokladu o převzetí zboží.

Reklamace mechanického poškození zboží zapříčiněného přepravou, převzetí jehož bez vad potvrdil kupující pracovníkovi kurýrní služby, nebudou prodávajícím uznány jako oprávněné a plnění z takové reklamace nebude kupujícímu poskytnuty.

21. Kupující má právo zrušit objednávku bez udání důvodu kdykoliv před expedicí zboží a to prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky. V případě nedodání zboží z důvodu vyšší moci nebo z důvodu ukončení jeho výroby prodávající neprodleně informuje kupujícího o důvodu nedodání. Prodávající je povinen poskytnout možnost dodání náhradního zboží.

Kupující má právo odmítnout možnost dodání náhradního zboží a odstoupit od objednávky uvedeného zboží. V případě úhrady kupní ceny nebo její části budou při zrušení objednávky finanční prostředky vráceny kupujícímu ve lhůtě 14 kalendářních dnů na uvedený bankovní účet.

22. Body 8. až 16. těchto všeobecných obchodních podmínek výslovně neplatí pro subjekty nesplňující definici spotřebitele uvedenou v ust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochraně spotrebiteľa.

23. Osobní údaje a jejich ochrana

23.1. Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je fyzickou osobou, je povinen oznámit prodávajícímu své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a mailovou adresu.

23.2. Kupující resp. dotčená osoba (dále jako "kupující" nebo "dotčená osoba") poskytuje osobní údaje prodávajícímu dobrovolně za účelem splnění jeho povinností vyplývajících z kupní smlouvy a další komunikace s ním. Bez jejich poskytnutí prodávající nemůže řádně plnit smlouvu s kupujícím a proto ji nebude možné s kupujícím ani uzavřít. Účelem zpracování těchto osobních údajů je vystavení daňového dokladu, předsmluvní vztahy, identifikace kupujícího, potvrzení objednávky a to telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty, doručení zboží, registrace na internetovém obchodě www.mravcek.eu, realizování marketingových aktivit, informací o novinkách a akčních nabídkách.

23.3. Prodávající zpracovává osobní údaje dotčených osob pro marketingové účely na základě jejich žádosti resp. souhlasu dotčené osoby podle § 11 odst. 1 zák. č. 122/2013 Sb. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Dotyčná osoba projeví svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro tento účel při objednání zboží prostřednictvím internetového obchodu www.mravcek.eu, při registraci na internetovém obchodě www.mravcek.eu nebo jiným vhodným způsobem. Dotyčná osoba vyjadřuje svůj souhlas zaškrtnutím příslušného políčka před odesláním objednávky nebo při registraci na internetovém obchodě www.mravcek.eu, aby prodávající zpracoval a uchovává jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa při činnosti prodávajícího týkající se zasílání informací o novinkách a akčních nabídkách a zpracovával je ve svém informačním systému All4net. Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu určitou do splnění účelu zpracování osobních údajů kupujícího

23.4. Kupující zasláním objednávky prodávajícímu čestně prohlašuje, že dává souhlas ve smyslu ust. § 11 odst. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov (dále jen "ZnOOÚ"), aby prodávající zpracovával a uchovával jeho osobní údaje v rozsahu podle bodu 23.1. a to pro účely uvedené v bodu 23.2. Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy SR. Prodávající po splnění účelu zpracování neprodleně zajistí likvidaci osobních údajů kupujícího v souladu s ust. § 17 odst. 1 ZnOOÚ. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoli písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu.

23.5. Kupující má právo a možnost aktualizovat osobní údaje přímo v on-line režimu na web stránce internetového obchodu, v zákaznické sekci, ihned po přihlášení.
 
23.6. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. § 6 odst. 2 písm. c) ZnOOÚ osobní údaje bude získávat výhradně pro účely uvedené v bodě 23.2. těchto všeobecných obchodních podmínek.

23.7. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. § 6 odst. 2 písm. e) ZnOOÚ zajistí, aby osobní údaje zpracovávány a využívali výhradně způsobem, který odpovídá účelu, pro který byly shromážděny.

23.8. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust § 6 odst. 2 písm. i) ZnOOÚ bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje ZnOOÚ ani jiným obecně závazným právním předpisem a ani je nebude obcházet.

23.9. Kupující má právo na základě písemné žádosti od prodávajícího vyžadovat
1/ potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o ní zpracovávané,
2/ obecně srozumitelnou formou informace o zpracovávání osobních údajů v informačním systému v rozsahu:
a) identifikační údaje prodávajícího a zástupce prodávajícího, pokud byl jmenován,
b) identifikační údaje zprostředkovatele; to neplatí, jestliže prodávající při získávání osobních údajů nepostupuje podle § 8 ZnOOÚ,
c) účel zpracování osobních údajů,
d) seznam osobních údajů nebo rozsah osobních údajů podle § 10 odst. 4 první věty ZnOOÚ a
e) doplňující informace, které jsou s ohledem na všechny okolnosti a podmínky zpracování osobních údajů nezbytné pro kupujícího k zaručení jejích práv a právem chráněných zájmů v rozsahu zejména:
- Poučení o dobrovolnosti nebo povinnosti poskytnout požadované osobní údaje; jestliže prodávající získává osobní údaje kupujícího na základě souhlasu kupujícího dle § 11 ZnOOÚ, oznámí jí i dobu platnosti souhlasu, a pokud kupujícího povinnost poskytnout osobní údaje vyplývá z přímo vykonatelného právně závazného aktu Evropské unie, mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána, nebo zákona , prodávající oznámí kupujícímu právní základ, který jí tuto povinnost ukládá, a uvědomí ji o následcích odmítnutí poskytnout osobní údaje,
- Okruh příjemců, pokud se předpokládá, nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje zpřístupněny,
- Třetí strany, pokud se předpokládá, nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje poskytnuty,
- Okruh příjemců, pokud se předpokládá, nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje zpřístupněny,
- Třetí strany, pokud se předpokládá, nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje poskytnuty,
- Okruh příjemců, pokud se předpokládá, nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje zpřístupněny,
- Formu zveřejnění, pokud mají být osobní údaje zveřejněny,
- Třetí země, pokud se předpokládá, nebo je zřejmé, že se do těchto zemí uskuteční předávání osobních údajů,

23.10. Při vydání rozhodnutí podle odstavce 23.14. je kupující oprávněn seznámit se s postupem zpracování a vyhodnocování operací:
1/ obecně srozumitelnou formou přesné informace o zdroji, ze kterého získal její osobní údaje ke zpracování,
2/ obecně srozumitelnou formou seznam jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
3/ opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
4/ likvidaci jejích osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,
5/ likvidaci jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona,
6/ blokování jejích osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, jestliže prodávající zpracovává osobní údaje na základě souhlasu kupujícího.


23.11. Právo kupujícího dle bodu 23.10. bodu 3 a 4 lze omezit, jen pokud toto omezení vyplývá ze zvláštního zákona nebo jeho uplatněním by byla porušena ochrana kupujícího, nebo by byla porušena práva a svobody jiných osob.

23.12. Kupující na základě bezplatné písemné žádosti má právo u prodávajícího zamítat
1 / zpracování jejích osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jejího souhlasu, a požadovat jejich likvidaci,
2 / využívání titulu, jména, příjmení a adresy kupujícího pro účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo
3 / poskytování titulu, jména, příjmení a adresy kupujícího pro účely přímého marketingu.

23.13. Kupující na základě písemné žádosti nebo osobně, jestliže věc nesnese odkladu, má právo u prodávajícího kdykoliv nesouhlasit se zpracováváním osobních údajů v případech podle § 10 odst. 3 písm. a), e), f) nebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávněných důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném zásahu do jejích práv a právem chráněných zájmů, které jsou nebo mohou být v konkrétním případě takovým zpracováním osobních údajů poškozené; pokud tomu nebrání zákonné důvody a prokáže se, že námitka kupujícího je oprávněná, prodávající je povinen osobní údaje, jejichž zpracování kupující namítal, bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat, jakmile to okolnosti dovolí.

23.14. Kupující na základě písemné žádosti nebo osobně, jestliže věc nesnese odkladu, dále má právo u prodávajícího kdykoliv namítat a nepodléhat rozhodnutí prodávajícího, které by mělo pro ni právní účinky nebo významný dopad, pokud takové rozhodnutí vydá výhradně na základě úkonů automatizovaného zpracování jejích osobních údajů. Kupující má právo žádat prodávajícího o přezkoumání vydaného rozhodnutí metodou odlišnou od automatizované formy zpracování, přičemž prodávající je povinen žádosti kupujícího vyhovět, a to tak, že rozhodující roli při přezkumu rozhodnutí bude mít oprávněná osoba; o způsobu přezkumu a výsledku zjištění prodávající informuje kupujícího ve lhůtě podle bodu 23.21. Kupující nemá toto právo pouze v případě, pokud to stanoví zvláštní zákon, v němž jsou upraveny opatření k zajištění oprávněných zájmů kupujícího, nebo pokud v rámci předsmluvních vztahů nebo během existence smluvních vztahů prodávající vydal rozhodnutí, kterým vyhověl požadavku kupujícího, nebo pokud prodávající na základě smlouvy přijal jiná vhodná opatření k zajištění oprávněných zájmů kupujícího.

23.15. Pokud kupující uplatní své právo
1/ písemně az obsahu její žádosti vyplývá, že uplatňuje své právo, považuje se žádost za podanou podle tohoto zákona; žádost podanou elektronickou poštou nebo faxem kupující doručí písemně nejpozději do tří dnů ode dne jejího odeslání,
2/ osobně ústní formou do zápisu, z níž musí být zřejmé, kdo právo uplatnil, čeho se domáhá a kdy a kdo vyhotovil zápis, jeho podpis a podpis kupujícího; kopii zápisu je prodávající povinen předat kupujícímu,
3/ u zprostředkovatele podle bodu 1 nebo 2 tohoto odstavce, je ten povinen tuto žádost nebo zápis předat prodávajícímu bez zbytečného odkladu.

23.16. Kupující při podezření, že její osobní údaje neoprávněně zpracovávají, může podat Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů.

23.17. Pokud Kupující nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, její práva může uplatnit zákonný zástupce.
 
23.18. Pokud kupující nežije, její práva, která měla podle tohoto zákona, může uplatnit blízká osoba.

23.19. Žádost kupujícího podle bodu 23.9., 23.10. 1 /, 3 / až 6, a bodu 23.12. až 23.14. vyřídí prodávající bezplatně.

23.20. Žádost kupujícího dle bodu 23.10. 2 / vyřídí prodávající bezplatně kromě úhrady ve výši, která nemůže překročit výši účelně vynaložených věcných nákladů spojených se zhotovením kopií, opatřením technických nosičů as odesláním informace kupujícímu, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

23.21. Prodávající je povinen písemně vybavit žádost kupujícího podle odstavců 23.19. a 23.20. nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti

23.22. Omezení práv kupujícího dle bodu 23.11. prodávající bez zbytečného odkladu písemně oznámí kupujícímu a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

23.23. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. § 15 odst. 1 písm. b) ZnOOÚ zpracovává osobní údaje kupujícího pro účely uvedené v bodu 23.2. těchto podmínek prostřednictvím těchto zprostředkovatelů:

Slovenská pošta, a.s.
Adresa: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36 631 124
zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č. 803 / S


SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM, s.r.o.
Adresa: Družby 22, Banská Bystrica 974 01
IČO: 45 497 885
zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č. 17990/S

 

RSC Logistics, logistické družstvo
Adresa: Masarykovo nábřeží 2018/10, Praha 2 - Nové Město, 120 00
IČO: 48 151 556
Spisová značka: Dr 7696 vedená u Městského soudu v Praze

Vijan, s.r.o.
Adresa: Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina

IČO: 43 872 841
zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, Vložka č. 19974/L

24. Kupující po odeslání objednávky, nebo registraci může dostat zprávy o nabídkách zboží, akcích a službách prodávajícího. Objednatel může zasílání kdykoliv odvolat odesláním e-mailu na info@mravcek.eu.

25. Zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky kupující vyjadřuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, v plném rozsahu porozuměl jejich obsahu a že s nimi souhlasí.
 

26. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných nákupních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny všeobecných nákupních podmínek je splněna umístěním na internetové stránce www.mravcek.eu.

27. Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.


28. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.

29. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných nákupních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny všeobecných nákupních podmínek je splněna umístěním na internetové stránce www.mravcek.eu.

Copyright 2012 - 2024 © Mravček.eu